Цели на АДМИС
Според Устава на сдружението, АДМИС цели:

  • Да съдейства за внедряване на все по-усъвършенствани информационни продукти и създаване на добри и приложими общодостъпни платформи в здравния сектор в България.
  • Да създава експертна представителност на софтуерните компании разработващи медицински информационни системи и платформи за управление на електронни здравни досиета.
  • Да използва всички механизми на демократичното общество за да влияе за усъвършенстване и развити на законовата уредба в областта на информационното обслужване на здравеопазването, с цел повишаване ефективността на работата на лечебните заведения и държавните институции.
  • Да работи за утвърждаване на добрите практики и лоялната конкуренция в сферата на информационното обслужване на здравеопазването, чрез защита на колективния интерес на създателите на медицински софтуер и борба за равни условия за маркетинг на създадените продукти, включително и чрез защита срещу нелоялна конкуренция.
  • Да подпомага своите членове в придобиването и усъвършенстване на техния експертен опит в разработката и развитието на медицински информационни системи и платформи за управление на електронни здравни записи, както и подкрепа в работата им по внедряването и прилагането на съвременни софтуерни технологии и управленски умения.
  • Да работи за по-ефективен маркетинг на българските компании разработващи медицински информационни системи и ги подпомага в участието им на национални и международни форуми с цел популяризирането на техните софтуерни продукти и платформи.
  • Да работи за подобряване на ІТ образованието на работещите в здравния сектор в България, в областта на изпозлването на медицински информационни системи.